prepare是什么意思英语,20个最常用的英语口语单词合集

bookseller ['bukselə] n.书商

crop [krɔp] n.& v.收割(获)

fairly ['feəli] ad.相当地,公正地

harvest ['ha:vist] n.&v.收获咱们

later ['leitə] ad.后来,以后

naughty ['nɔ:ti] a.顽皮的,淘气的

prepare [pri'peə] v.准备,预备

seventy ['sevnti] a.&n.七十(个)

summer ['sʌmə] n.夏天

wheat [wi:t] n.小麦

bookshop ['bukʃɔp] n.书店

cross [krɔs] n.十字,交叉

family ['fæmili] n.家庭,子女,家族

hat [hæt] n.帽子

laugh [la:f] v.&n.笑,嘲笑

nearby ['niəbai] a.附近的;ad.在附近

present [preznt] n.礼物,目前

several ['sevrəl] a.几个,若干

Sunday ['sʌndi] n.星期日

wherever [weə'revə] ad.无论哪里

1200个最常用英语口语单词 第三十八单元 (内附音频)

版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 888888@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。转转请注明出处:https://www.wikicleta.com/wiki/11728.html

联系我们

在线咨询:点击这里给我发消息

邮件:888888@qq.com